Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy Ön a StudiCore Oktatási Kft. internet oldalán – https://www.studicore.hu – történő bármely szolgáltatás megrendelésével, használatával és az adatai önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a StudiCore Oktatási Kft. az Ön adatait az alább meghatározott célok érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a StudiCore Oktatási Kft. internet oldalán – https://www.studicore.hu – történő hírlevélre feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a StudiCore Oktatási Kft. az Ön adatait a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett a szükséges mértékben hírlevél küldés érdekében felhasználja.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a StudiCore Oktatási Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103. címére, vagy az info@studicore.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Fogalommeghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Az Adatkezelő

1. A jelen adatkezelési tájékoztató („ Adatkezelési Tájékoztató”) a StudiCore Oktatási Kft. (székhelye és postacím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.; adószáma: 25796429-2-13; e-mail címe: info@studicore.hu; Felnőttképzési bejelentési száma: FKB/2020/002266) mint adatkezelő („Adatkezelő”) által üzemeltetett, a www.studicore.hu címen elérhető weboldal („Weboldal”) felhasználóinak („Felhasználó”) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályait és a Felhasználók tájékoztatóját tartalmazza.

Jogszabályi előírások

2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A Felhasználó

3. Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő bármely szolgáltatását a www.studicore.hu weboldalon keresztül használja, megrendeli és/vagy hozzájárul részére való hírlevél küldéshez illetve önkéntesen személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelések célja

4. A Felhasználók személyes adatainak kezelésének céljai az alábbiak:

  • a Weboldal által elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
  • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése;
  • az Weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
  • a megrendelt szolgáltatások használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
  • az Adatkezelő termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések. A Felhasználó a közvetlen üzletszerzési célú üzenetek fogadásához egyidejűleg kifejezetten hozzájárul.
  • a jogszabályoknak való megfelelés

Az egyes adatkezelésekről az Adatkezelések részletesen pontban olvashat.

Az adatkezelés jogalapja

5. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 3. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. bekezdése alapján.

Az egyes adatkezelések jogalapjairól az Adatkezelések részletesen pontban olvashat.

A kezelt adatok köre

6. A kezelt személyes adatok köre:

a) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév;

b) Felhasználó e-mail címe

c) Felhasználó lakcíme, postacíme, számlázási címe

d) Felhasználó bankszámlaszáma

e) Felhasználói neve és jelszava

f) Felhasználó telefonszáma

g) Felhasználó számítógépének IP-címe

h) Felhasználó esetleges korábbi munkahelyei, munkatapasztalata

i) Felhasználó fényképe

j) Felhasználó szolgáltatáshasználata során keletkezett egyéb adatok (különös tekintettel az oktatási rendszerben való megoldások, előrehaladás stb)

k) Felhasználó választott jelszava

m) Forgalomforrás-adatok: UTM forrás, médium, kifejezés, tartalom és kampány, kupon kód, hivatkozó kód

n) Felhasználó tesztkitöltési motivációja (önkéntes)

o) Felhasználó iskolája és a település, ahol az iskola található

valamint a 2020. szeptember 1-jével kezdődően induló képzések esetében a felnőttképzési törvény rendelkezéseivel összhangban:

p) Felhasználó összes természetes személyazonosító adatait: a vezeték- és utónéven kívül: születési név, anyja neve, születési hely és idő

q) adóazonosító jele

r) neme

s) állampolgársága; ha a Felhasználó nem magyar állampolgár, akkor a Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma

t) telefonszáma

u) TB azonosító jele

v) oktatási azonosítója (ha van)

w) Tankötelezettségét még nem teljesített képzésben Felhasználó esetén szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma

x) iskolai végzettségét

y) Felhasználó munkaerőpiaci státuszát

z) szakképesítéseinek számát

Az egyes adatkezelések során tárolt adatokról az Adatkezelések részletesen pontban olvashat.

Adatkezelés időtartama

7. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.

8. A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

9. Az adatkezelés időtartama a Szerződés megszűnésétől számított öt év, tekintettel arra, hogy a Szerződés megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon.

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

Az egyes adatkezelések során alkalmazott határidőkről az Adatkezelések részletesen pontban olvashat.

Adatkezelők, külső szolgáltatók

10. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

10.a) Oktató kollégák és alvállalkozók:

Bordé Sándor (6726 Szeged, Korondi u. 8.)

Barcsa-Szabó Áron (Budapest)

Varga Péter (6500 Baja, Szőlő u. 16/A)

10.b) Szerverszolgáltató:
Hetzner Online GmbH
Székhelycím: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland
Tel: +49 (0)9831 505-0
Email: info@hetzner.de

10.c) Levelezési, felhőtárhely-, naptár- és webanalitikai szolgáltató:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Adószám: IE6388047V

10.d) Hírlevélküldő:
SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelycím: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-286773
Adószám: 25743500-2-41

10.e) Fizetési szolgáltató:
Barion Payment Zrt.
Székhelycím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43

10.f) Számviteli szolgáltató:
NZTax Consulting Kft.
Székhelycím: 1142 Budapest, Nezsider park 5. 2/7.
Cégjegyzékszám: 01-09-296773
Adószám: 25928343-2-42

10.g) Tennivalókezelő, hibajelzéskezelő:
Asana Inc.
Székhelycím: 1550 Bryant Street, San Francisco, CA 94103, United States
Tel: +1-720-555-6251
Email: support@asana.com

10.h) Küldemények kézbesítése:
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelycím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

10.i) Hirdetéskezelés:
Facebook Ireland Limited
Székhelycím: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Regisztrációs szám: 462932
Weboldal: www.facebook.com
Tel: +353 1 5530588

valamint

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Adószám: IE6388047V

11. A kezelt adatokhoz kizárólag a StudiCore Oktatási Kft. munkatársai és adatfeldolgozók férhetnek hozzá, harmadik személy (leszámítva a felnőttképzési törvény előírásai miatt az állami szerveket) semmi esetre sem. Az egyes adatkezelések során igénybevett Adatfeldolgozók listájáról az Adatkezelések részletesen pontban olvashat.

12. Az Adatkezelő és adatfeldolgozók az Info törvény 7. §-nak megfelelően intézkednek a kezelt adatok biztonságáról: az adatokat elzárva, jelszóval és fizikai úton védett szerveren tárolják, lehetetlenné téve illetéktelen személyeknek az adatokhoz való hozzáférést. Az Adatkezelő minden – személyes adatokat is kezelő rendszere – titkosított webes kapcsolaton (HTTPS) érhető el. A bejelentkezéshez használt jelszavakat kizárólag titkosított formában tárolja el (SHA256, bcrypt).

13. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

14. A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

15. A Felhasználó kijelenti, hogy betöltötte a 16. életévét.


Adatkezelések részletesen

16.1. Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás
Célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (A Felhasználó bepipálja az erre vonatkozó jelölőnégyzetet egy szolgáltatás igénybevételekor)
Kezelt adatok: vezetéknév, utónév, email cím, forgalomforrás-adatok
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot
Időtartam: Hozzájárulás visszavonásáig

16.2. Programozási alkalmassági teszt kitöltésével kapcsolatos kapcsolattartás, technikai hibák jelzése, kezelése, javítása
Jogalap: hozzájárulás
Kezelt adatok: vezetéknév, utónév, email cím, forgalomforrás-adatok, tesztkitöltési motiváció
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot, Hetzner
Tárolás időtartama: 90 nap (A szóbanforgó teszt kitöltésekor a helyes válaszok megismerésre kerülnek. Mivel jó teszteredmény esetén az Adatkezelő ingyenes, de költségvonzattal rendelkező szolgáltatás igénybevételére ad lehetőséget, így az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Felhasználók teszttel kapcsolatos visszaéléseit lehetőség szerint megakadályozza. Ezért a fenti adatkezelés esetén a törlési jog gyakorlása esetén figyelembe vett határidő 90 nap).

16.3. Vásárlási döntés előkészítése, vásárlási döntés meghozásának segítése a StudiCore Online szolgáltatással kapcsolatban (2 hetes ingyenes használat és emailek)
Jogalap: hozzájárulás
Kezelt adatok: vezetéknév, utónév, email cím, jelszó, oktatási rendszer használata során keletkező adatok, forgalomforrás-adatok
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot, Hetzner, oktatók. A rendszer használata által a Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév a rendszer használói számára hozzáférhetővé válnak.
Tárolás időtartama: Lejárat után 1 év. (A szolgáltatás megismerése érdekében ingyenes, de költségvonzattal járó szolgáltatást nyújtunk, így az Adatkezelő jogos érdeke a Felhasználók általi visszaélések megakadályozása).
16.3.a) A Felhasználó kijelenti, hogy a feltöltött megoldásai nem tartalmazzák valós ember személyes adatát, ideértve a NetBeans fejlesztői környezet @author beállítását: www.studicore.hu/2018/05/24/netbeans-beallitasa-a-szemelyes-adatok-feletti-kontroll-erdekeben/

16.4. Egyetemi előkészítő tanfolyam – értesítő, helyettesítő termékek ajánlása, kapcsolattartás
Jogalap: hozzájárulás
Kezelt adatok: vezetéknév, utónév, email, megcélzott egyetem, szülő vagy diák oldalon iratkozott-e fel, forgalomforrás-adatok
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot (hírlevélküldő)
Tárolás időtartama: A tanfolyam végétől számított 90 napig

16.5. Előfizetés a StudiCore Online oktatási rendszerre, és az abban való tanulás (konzultációk), tanfolyam hatékonyságának mérése, kapcsolattartás
Jogalap: szerződés teljesítése
Tárolt adatok köre: vezetéknév, utónév, email, számlázási adatok, számlák, bankszámlaszám, jelszó, oktatási rendszer használata során keletkező adatok.
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot, Hetzner, Oktatók, Számlázz.hu, Google Mail, NZTax. A rendszer használata által a Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév a rendszer használói számára hozzáférhetővé válnak.
Tárolás időtartama: A törvényben megadott ideig (a szerződés megszűnése évének utolsó napjától számított 5 évig, számviteli adatok: 8 évig)

15.5.a) A Felhasználó kijelenti, hogy a feltöltött megoldásai nem tartalmazzák valós ember személyes adatát, ideértve a NetBeans fejlesztői környezet @author beállítását: www.studicore.hu/2018/05/24/netbeans-beallitasa-a-szemelyes-adatok-feletti-kontroll-erdekeben/

16.6. CV átnézése, ingyenes segítség állás találásához, kapcsolattartás
Jogalap: hozzájárulás
Tárolt adatok köre: CV adattartalma
Adatfeldolgozó: Hetzner, Google Mail
Tárolás időtartama: visszavonásig

16.7. Bosszankodásmentes számítógépválasztó megvásárlása; kapcsolattartás
Jogalap: szerződés teljesítése
Tárolt adatok köre: Vezetéknév, utónév, email, számlázási adatok, számlák, bankszámlaszám, forgalomforrás-adatok
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot, Szamlazz.hu, NZTax
Tárolás időtartama: A törvényben megadott ideig (a szerződés megszűnése évének utolsó napjától számított 5 évig, számviteli adatok: 8 évig)

16.8. Céges ajánlatkéréssel kapcsolatos kapcsolattartás
Jogalap: hozzájárulás
Tárolt adatok köre: Cégnév, szakmai kapcsolattartó vezeték- és utóneve, email címe, telefonszáma
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot, Google Mail.
Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

16.9. Emailes megkeresések kezelése, kapcsolattartás
Jogalap: hozzájárulás
Tárolt adatok köre: Vezetéknév, utónév, email, valamint mindazon adatok, melyeket a levél írója megad
Adatfeldolgozók: Google Mail és a kérés teljesítéséhez szükséges egyéb adatfeldolgozók (pl. oktatók, programozók…)
Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

16.10. Oktatónak való jelentkezés
Jogalap: hozzájárulás
Tárolt adatok köre: Vezetéknév, utónév, email, kitöltött felvételi teszt
Adatfeldolgozók: Google Mail, Google Drive, Oktatók
A tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a döntés megszületésétől számított 180 nap.

16.11. Oklevél kiállítása és ellenőrizhetőségének biztosítása
Jogalap: hozzájárulás
Tárolt adatok: Vezetéknév, utónév, elvégzett tanfolyam és annak szintje, elvégzés dátuma
Adatfeldolgozók: Hetzner, Google (Mail és Drive), Magyar Posta
Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig (A Felhasználó érdeke, hogy akár örökre fennmaradjon)

16.12. Hibajelzések kezelése; kapcsolattartás a hiba kijavításával kapcsolatosan
Jogalap: hozzájárulás
Tárolt adatok köre: Vezetéknév, utónév, email cím
Adatfeldolgozó: Asana, Oktató, Programozó, Google (Mail és Drive)
Tárolás időtartama: A hibajelzésre adott reakció után legkésőbb 90 nappal anonimizáljuk a hibajelzést.

16.13. Ügyfélvélemények kezelése marketing célból
Jogalap: Hozzájárulás
Tárolt adatok köre: Vezetéknév, utónév, fénykép, a vélemény szövege
Adatfeldolgozók: Hetzner – a honlap tárhelye, Facebook – Facebook-oldalon való szerepeltetés, Google – email kezelése, SalesAutoPilot – hírlevélben való kiküldés esetén
Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

16.14. Webináriumok felvételén a hozzászólás kezelése
Jogalap: Az Adatkezelő jogos érdeke – a videófelvételből való eltávolítás aránytalanul nagy terhet róna az Adatkezelőre az előnyökhöz képest – az adatkezelés könnyen elkerülhető, ha a résztvevő a webinárium időtartama alatt nem szól hozzá a témához
Tárolt adatok köre: Becenév, a hozzászólások (írásos és szóbeli)
Adatfeldolgozók: Hetzner – a honlap tárhelye
Tárolás időtartama: Ameddig az Adatkezelő a videót nem törli a szervereiről

16.15. Érettségi előkészítő online tanfolyam igénybevétele
Jogalap: Hozzájárulás
Tárolt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, iskola neve és települése, oktatási rendszer használata során keletkező adatok, forgalomforrás-adatok
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot, Hetzner, oktatók. A rendszer használata által a Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév a rendszer használói számára hozzáférhetővé válnak.
Tárolás időtartama: Lejárat után 3 év.

16.16. A 2020. szeptember 1-jével kezdődő, oktatói kommunikációval együtt járó képzések igénybevétele (különösen, de nem kizárólagosan: webináriumok)
Jogalap: Szerződés teljesítése, jogszabálynak való megfelelés
Tárolt adatok köre: természetes személyazonosító adatok (vezetéknév, utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve), adóazonosító jele, neme, állampolgársága, ha a Felhasználó nem magyar állampolgár, akkor a Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, telefonszáma, TB azonosító jele, oktatási azonosítója, tankötelezettségét még nem teljesített képzésben Felhasználó esetén szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, iskolai végzettsége, munkaerőpiaci státusza, szakképesítéseinek száma, email, számlázási adatok, számlák, bankszámlaszám, jelszó, oktatási rendszer használata során keletkező adatok.
Adatfeldolgozók: SalesAutoPilot, Hetzner, Oktatók, Számlázz.hu, Google Mail, Uni-Road. A rendszer használata által a Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnév a rendszer használói számára hozzáférhetővé válnak.
Tárolás időtartama: A törvényben megadott ideig (FKTV szerint 8 év)

A felhasználó jogai

17. Az adatkezelő az érintett kérelmére 10 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt és az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes.

18. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével – adatainak a zárolását vagy törlését.

19. Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást Adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

19.a. Az érintett személyes adatainak államigazgatási szervek felé való továbbítását jognyilatkozatban megtilthatja. Az adatszolgáltatással kapcsolatos tilalom nem érinti az Adatkezelő személyes adatok tárolására vonatkozó kötelezettségét.

20. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban jelenthetik be az 1. pontban részletesen kifejtett posta címen és e-mail címen.

21. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (+36 1) 391-1400 Telefax: (+36 1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

22. Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

23. Az Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

24. Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy a szolgáltatásokat ne használja, ne rendelje meg, adatokat ne bocsásson Adatkezelő rendelkezésére.

Cookie

25. Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználó információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a weboldal látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

A használt sütik fajtája:

25.1. Rendszer sütik
Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
Leírás: Ezen sütik célja, hogy a Felhasználók használhassák a Weboldal funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a böngésző befejezésétől számított maximum 60 percig tart, majd törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés célja: A felhasználói élmény biztosítása
Időtartama: a honlap elhagyásától számított maximum 60 perc.

25.2. Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
Jogalap: Az Adatkezelő jogos érdeke
Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics sütijeit. Ennek célja, hogy statisztikai adatokat biztosítson a látogatókról. Az Adatkezelő garantálja, hogy a sütikben megadott információkat soha nem kapcsolja össze a személy nevével, email címével vagy más személyes adatával. Ennek érdekében az Adatkezelő használja a Google Analytics IP-anonimizáló szogláltatását. Az Adatkezelő az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a Felhasználó számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
Időtartama: legfeljebb 180 nap
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

25.3. Remarketinghez használt sütik (harmadik féltől származó)
Jogalap: Az Adatkezelő jogos érdeke
Leírás: Az Adatkezelő a weboldalán alkalmazza a Google AdWords sütijeit valamint a Facebook pixeljét. Ennek célja, hogy támogassa az Adatkezelő remarketing kampányait. Ezen sütik lejáratukig a Felhasználó számítógépé vagy böngészésre alkalmas más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Külső szolgáltatók

26. A Google AdWords és Facebook hirdetések hatékonyságának mérése érdekében igénybe vesszük a Google és a Facebook által biztosított eszközöket (Google mérőkód, Facebook Pixel). Ezen eszközök használata során az Adatkezelőhöz nem kerül át semmilyen, személy beazonosítására alkalmas személyes adat, kizárólag személyes adatnak nem számító statisztika.

27. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ismeri a Facebook által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook mire használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Adattovábbítás

28. A a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírja, hogy a Felhasználó – amennyiben az adatszolgáltatást nem tiltja meg – bizonyos személyes adatait a képzéssel összefüggésben az államigazgatási szervek felé továbbítanunk kell. Ezen adatok köre:
a) természetes személyazonosító adatai
b) email címe
c) adóazonosító jele
d) a végzett képzéssel kapcsolatos adatok

Az adatszolgáltatást a Felhasználó jognyilatkozatban megtilthatja.

Záró rendelkezések

29. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan megváltoztassa, amiről tájékoztatja az adott adatkezelésben érintett Felhasználókat.

StudiCore Oktatási Kft.
Adatkezelő
Utolsó módosítás: 2020.08.28.